fbpx
Preskočiť na obsah

KURZY rešpektujúcej komunikÁcie a spätnej väzby pre pedagógov

Projekt realizuje Rehoľa piaristov na Slovensku cez školenia riadiacich pracovníkov s externými konzultantmi. Veríme, že práve vedenia škôl ako nositelia zmeny musia sami ísť v oblasti budovania vzťahov príkladom.

Vedeli ste, že kultúra v organizácii sa buduje vždy zhora nadol?

Ak chceme mať v našich školách ešte lepšiu atmosféru, plnú rešpektu a úcty – potrebujeme o takejto kultúre začať hovoriť a postupne ju tvoriť. Kultúra rešpektu a úcty vytvára priestor pre dôveru. Aby každý na škole – učiteľ, žiak, rodič alebo náš absolvent vedel, že jeho názor je dôležitý. Že si každého vážime a chceme pre neho to najlepšie.

Možno to poznáte zo svojej práce – denne prichádzate do kontaktu s mnohými ľuďmi, tlačia na vás úlohy a termíny. Ľahko v tejto situácii stratíme trpezlivosť a povieme niečo, čo nás bude neskôr mrzieť.

Ambróz Jamriško, zástupca riaditeľky piaristickej školy v Prievidzi

„Počas komunikácie okrem obsahu slov odovzdávame aj to, čo sa skrýva v našom vnútri a čo prežívame. Ale nie každý poslucháč to všetko počuje. Vedieť počúvať vnútro druhého je vzácny dar, ktorý potrebujeme objavovať vo spoločenstve našej školy. ”

Rešpektujúca komunikácia je jedným z kľúčových faktorov budovania zdravých medziľudských vzťahov. Jej dôležitosť ešte viac vyniká, ak ide o vzťahy, ktoré majú dopad na výchovu a formovanie mladých ľudí. Je nevyhnutné, aby učitelia rástli  a získavali zručnosti aj v oblasti rešpektujúcej komunikácie. Je to základný predpoklad pre budovanie komunity školy.

Silvia Baginová, riaditeľka piaristickej školy v Trenčíne

Kurzy rešpektujúcej komunikácie a spätnej väzby

Marcela Jahnová, učiteľka piaristickej školy v Nitre

Dobrá komunikácia by mala byť popri odborných skúsenostiach druhou najvýznamnejšou schopnosťou učiteľa. Žiaci by sa mali učiť v prostredí,  ktoré podnecuje spolupatričnosť, záujem a preberanie zodpovednosti za svoje učenie. V takejto škole je potom komunikácia založená  na rozvíjaní iniciatívy, zodpovednosti a citlivosti voči potrebám iných.

Pochopenie emócií druhých aj vlastných a osvojenie si účinných rešpektujúcich reakcií v emočne vypätých situáciách je významným faktorom prevencie syndrómu vyhorenia učiteľov. Zásady rešpektujúcej komunikácie môžu zas pôsobiť ako prevencia zbytočných konfliktov. 

Predstavte si seba samého na mieste učiteľa. Chcete robiť to najdôležitejšie – učiť a byť žiakom blízko. No popritom na vás tlačia termíny s vyplnením rôznych tabuliek, výkazov a vy pod týmto tlakom zareagujete nevhodne. A predstavte si, že by ste boli vo vedení a cítili túto zodpovednosť na svojich pleciach. Chceme sa naučiť komunikovať s rešpektom a úctou ešte viac, ako to robíme doteraz. Chceme tak komunikovať v každej situácii, pretože vieme, že žiaci kopírujú to, čo vidia. Chceme im byť dobrým vzorom.

Piaristické školy sú známe svojou rodinnou atmosférou. Áno, vieme o tom a stotožňujeme sa s tým. Nechceme sa však uspokojiť s týmto konštatovaním a preto realizujeme prvý projekt pri implementácií Vízie piaristických škôl – Rešpektujúcu komunikáciu.