Dokumenty NADÁCIE

Piaristická nadácia vznikla 21.4.2020 zápisom v registri nadácií pod číslom 203/Na-2002/1227.

VÝROČNÉ SPRÁVY