fbpx
Preskočiť na obsah

Finančná podpora

Najjednoduchším spôsobom, akým nás môžete podporiť, je priamy prevod finančných prostriedkov na náš účet. V prípade, že si prajete, aby boli prostriedky použité konkrétnym spôsobom, môžete ho uviesť v časti správy pre prijímateľa ako „Účel“  (napr. príspevok do nadačného imania, na správu grantových programov, podporu konkrétneho programu – uvediete názov projektu a pod.)

Bankový účet našej nadácie: SK85 8330 0000 0021 0181 8716

alebo DAROVAŤ ONLINE

Písomná darovacia zmluva je bežným spôsobom poskytnutia daru. V zmluve môžete špecifikovať účel daru. Účel môžete špecifikovať nasledovne:

  • Vecný účel: napr. obnova konkrétnej kultúrnej pamiatky alebo podpora konkrétneho programu nadácie, prípadne podpora konkrétnej školy s ktorou nadácia spolupracuje a pod.
  • Podpora nadačného imania Piaristickej nadácie. Podporou nadačného imania pomáhate vytvárať kapitál, ktorého výnosy v budúcnosti budú použité v súlade s poslaním našej nadácie. Prostriedky v nadačnom imaní nemôže nadácia použiť inak, len ich uchovať a používať môže iba výnosy pochádzajúce z tohto kapitálu.
  • Podpora niektorého z existujúcich Nadačných fondov, ktoré sú pri Piaristickej nadácii zriadené. Fondy predstavujú finančný kapitál, ktorý má svoje pravidlá pre použitie.

Základina je dlhodobý finančný majetok nadácie, ktorý nepoužívame na podporu projektov ani na prevádzku organizácie. Našim cieľom je, aby sme mohli aj v budúcnosti z výnosov zo základiny podporovať aktivity zamerané na napĺňanie poslania nadácie.

Príspevok do základiny je pre nás tým najvzácnejším prejavom dôvery.

Podporiť nás môžete prevodom alebo vkladom na účet nadácie:
SK85 8330 0000 0021 0181 8716
do správy pre prijímateľa uveďte „základina“.

Alebo zoskenovaním QR kódu vo Vašej krypto peňaženke: 

Nadačný fond vám umožní zriadiť si „mini“ nadáciu, bez administratívnej náročnosti spojenej so založením klasickej nadácie.

Nadačný fond si môžete zriadiť pri našej nadácií s tým, že môže byť pomenovaný podľa vášho želania (napr. nadačný fond Piaristického gymnázia J. Braneckého v Trenčíne pri Piaristickej nadácii).

V zmluve o zriadení Fondu sa stanovuje účel fondu, podmienky použitia prostriedkov, spôsob rozhodovania (napr. si vyhradíte súhlas s použitím prostriedkov a menujete do Rady fondu konkrétne osoby) a odmena za správu fondu (% ročne z objemu spravovaných prostriedkov).

Po podpise zmluvy naša nadácia takto vytvorený fond zaregistruje do 15 dní na Ministerstve vnútra a jeho zdroje budú pre transparentnosť a prehľadnosť evidované v nadačnom účtovníctve oddelene. Prostriedky Fondu sú zo zákona chránené pred likvidáciou a nemôžu sa stať predmetom ručenia ani pohľadávok zo strany tretích osôb. (Vzor zmluvy vám na vyžiadanie poskytneme.)

Pozn: Nadačný fond môže byť kapitálový t.j. že sa budú používať len ročné výnosy z tohto fondu pričom istina fondu ostane rovnaká, alebo nekapitálový, t.j. že sa bude spotrebúvať v podobe darov samotná istina tohto fondu podľa želania zakladateľa. V prípade kapitálového fondu, sa pri spravovaní takéhoto fondu nadácia riadi stanovenou investičnou politikou.

Slovenská legislatíva umožňuje každému občanovi rozhodnúť počas jeho života, kto a čo bude po ňom dediť.

Piaristická nadácia ponúka takúto možnosť tým, ktorí by chceli odkázať svoj majetok alebo jeho časť nadácii alebo na podporu tém, ktorým sa nadácia venuje. V závete môžete odkázať hnuteľný aj nehnuteľný majetok, napríklad dom, byt, umelecké diela, autorské práva, poistku alebo peniaze.

Poslednú vôľu môžete spísať:

  • sám, v tom prípade musí byt napísaná vlastnou rukou,
  • inou písomnou formou (na počítači, písacom stroji alebo iným obdobným spôsobom), potom ho musia okrem vás podpísať ešte dvaja svedkovia,
  • u notára.

Aby bol závet platný, musí obsahovať deň, mesiac a rok, kedy bol spísaný. Závetom povolaný, ani zákonný dedič a osoby im blízke nemôžu pri vyhotovovaní závetu pôsobiť ako úradné osoby, svedkovia, pisatelia, tlmočníci alebo predčitatelia. Spísanie závete je vhodné konzultovať s notárom, ktorý môže vziať závet tiež do úschovy.